Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.

 1. Rekisterinpitäjä

  Johacon Oy
  Y-tunnus: 0967170-8
  Osoite: Riihimäenkatu 85 C, 05880 Hyvinkää
  Puhelin: 041 4344 980

 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

  Nimi: Johanna Hannukkala-Halonen
  Sähköposti: johanna.hannukkala@johacon.fi

 3. Rekisterin nimi

  Johacon Oy:n asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien velvollisuuksien täyttämiseksi.

  Asiakasrekisteri: Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen. Lisäksi verotusmenettelylain (1558/1995) 15 b §:ssä säädetään päätoteuttajan tiedonantovelvollisuuksista ja muiden työmaalla toimivien yritysten velvollisuudesta antaa päätoteuttajalle tietoja.
  Tarkempi ohjeistus tiedonantovelvollisuudesta löytyy verohallinnon diaarinumerolla A83/200/2017 (erit. kappale 3). 

 5. Rekisterien tietosisältö

  Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
  • Y-tunnus (yritykset)

  Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:
  • asiakasnumero
  • laskutus- ja perintätiedot
  • yhteyshenkilöt (nimi, puhelin, sähköposti)
  • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit sekä tukiviestit)

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakasrekisteri:
  Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään suoraan, tai nettisivujen yhteydenottopyyntöjen kautta.

  Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

  Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Johacon Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

  Tietoja voidaan siirtää asiakkaan kanssa sovituille yhteistyötahoille, työn sujuvan toteuttamisen vaatimassa laajuudessa. Kyseeseen tulevat mm. samalla työmaalla toimivat muut urakoitsijat tai samassa suunnitteluprojektissa toimivat tahot.

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 9. Rekisterin suojaus

  Manuaalinen aineisto:
  Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.

  Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

  Automaattisesti käsiteltävät tiedot:
  Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

  Asiakasrekisterin tietoja käsittelevät ne yrityksen työntekijät, jotka toimivat yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

 10. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus nähdä tietonsa

  Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa oikaisuun, täydentämisen tai poistamiseen rekisteristä.

  Edellä mainitut tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia rekisteröidylle ensimmäisen kerran osalta. Seuraavista, ts. toistuvista toimenpiteistä voidaan veloittaa kohtuullinen hallinnollinen kustannus.

  Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu

  Kaikissa henkilötietojen käsittelyä koskevissa ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Johacon Oy:n rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

 11. Henkilötietojen säilytys

  Asiakastiedot säilytetään asiakassuhteen ajan ja lisäksi kirjanpidon säilyttämisajan (10v.)

 12. Tietosuojailmoituksen muuttaminen

  Johacon Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

  Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.

  Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.05.2018.